Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

BiM-werkwijze / BiM-shop 
Gripvelden 4
4707 ZD Roosendaal
Nederland

K.v.K. 70950377
B.T.W. NL858522731.B01


Versie geldig vanaf 01-01-2018 

1. Algemeen 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen in de webshop van de BiM-werkwijze. 
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. De BiM-werkwijze behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door de BiM-werkwijze erkend. 
1.4 De BiM-werkwijze garandeert dat het geleverde product beantwoort aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. 
1.5 Alle handgemaakte producten blijven creatief eigendom van de BiM-werkwijze en vallen hiermee onder het Auteursrecht (onder de Berner Conventie werd auteursrecht automatisch toegekend aan elk creatief werk). 

2. Levering 
2.1 Alle producten worden geleverd zolang de voorraad strekt. 
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal de BiM-werkwijze haar uiterste best doen bestellingen tenminste binnen 30 dagen uit te voeren. Bij voorkeur binnen 7 werkdagen. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 week na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. 
2.3 Aan de leveringsplicht van de BiM-werkwijze zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door de BiM-werkwijze geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. 
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 

3. Prijzen 
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO`s en inclusief 21% BTW. 

4. Zichttermijn / herroepingsrecht 
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan de BiM-werkwijze heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij de BiM-werkwijze. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. 
Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt de BiM-werkwijze er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde materialen komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. 
4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken uit de webshop van de BiM-werkwijze. 

5. Gegevensbeheer 
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij de BiM-werkwijze, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van de BiM-werkwijze. De BiM-werkwijze houdt zich aan de AVG Wet en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze informatie over de wet AVG. 
5.2 de BiM-werkwijze respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 
5.3 de BiM-werkwijze maakt geen gebruik van een mailinglijst.

6. Garantie 
6.1 De BiM-werkwijze garandeert dat de door haar geleverde producten met uiterste zorg zijn vervaardigd en bij normaal gebruik, bij gebruik door kinderen altijd onder toezicht van een volwassenen, een normale te verwachten levensduur hebben. 
6.2 De BiM-werkwijze is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken. 
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan de BiM-werkwijze) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan de BiM-werkwijze. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke,beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. 
6.4 Indien klachten van de afnemer door de BiM-werkwijze gegrond worden bevonden, zal de BiM-werkwijze de geleverde zaken kosteloos vervangen of het aankoopbedrag exclusief verzendkosten retourneren. 
6.5 De BiM-werkwijze is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel. 
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens de BiM-werkwijze in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van de BiM-werkwijze en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen; 

7. Aanbiedingen 
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt BiM-SHOP zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. 
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden de BiM-werkwijze slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 
7.4 Aanbiedingen van de BiM-werkwijze gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. 
7.5 De BiM-werkwijze kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen. 

8. Overeenkomst 
8.1 Een overeenkomst tussen de BiM-werkwijze en een klant komt tot stand nadat een bestelling c.q. opdracht door de BiM-werkwijze op haalbaarheid is beoordeeld. 
8.2 De BiM-werkwijze behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling. 

9. Afbeeldingen en specificaties 
9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van BiM-SHOP gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

10. Overmacht 
10.1 De BiM-werkwijze is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van de BiM-werkwijze alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 
10.3 De BiM-werkwijze behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is de BiM-werkwijze gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 
10.4 Indien de BiM-werkwijze bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

11. Aansprakelijkheid 
11.1 De BiM-werkwijze is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door wassen en gebruik. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking. 

12. Eigendomsvoorbehoud 
12.1 Eigendom van alle door de BiM-werkwijze aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij de BiM-werkwijze zolang de afnemer de vorderingen van de BiM-werkwijze uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van BiM-SHOP wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW. 
12.2 De door de BiM-werkwijze geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan de BiM-werkwijze of een door de BiM-werkwijze aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin de BiM-werkwijze haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. 
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht de BiM-werkwijze zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan de BiM-werkwijze. 

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen de BiM-werkwijze en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Breda kennis, tenzij de BiM-werkwijze er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

https://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/bim-shop/c-2264130/algemene-voorwaarden/(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
Ook een eigen gratis shop?